Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok
pod Gýmešom s.r.o.
Chatová oblasť pod Gýmešom
Jelenec 1604
prevádzkovateľ, zodp. vedúci Ing. Anežka Križková
Tento reklamačný poriadok je vypracovaný v súlade s obchodným a občianskym zákonníkom a je záväzný pre firmu pod Gýmešom s.r.o, Chatová osada pod Gýmešom, ako poskytovateľ služieb a predajca a pre zákazníka ako kupujúceho. Reklamačný poriadok sa vydáva na zabezpečenie rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií, závad, nedostatkov:
-prenájmu priestorov
- ubytovacích služieb
- jedál
- nápojov
- doplnkového tovaru
I. Uplatňovanie reklamácií
Ak sa u zakúpeného tovaru alebo poskytovaní služieb vyskytne závada, zákazník má právo uplatniť reklamáciu u prevádzkovateľa zapísaním do Knihy prianí a sťažností, alebo písomne na adresu pod Gýmešom s.r.o. Jelenec 1604, 951 73 Jelenec
II. Reklamácie ubytovacích služieb uplatňuje zákazník u prevádzkovateľa ihneď.
Reklamácia sa týka najmä čistoty, rušenia nočného kľudu, neúplného vybavenia, poškodeného inventáru a pod. O reklamácii rozhodne vedúci prevádzky ihneď. Ak nieje možné reklamáciu vybaviť ihneď na mieste, rozhodne do 10 dní majiteľ firmy. K reklamácii je nutné doložiť kópie dokladov o zaplatení. Bez týchto dokladov nieje možné reklamáciu uplatniť.
V prípade ak klient z viny zamestnanca firmy pod Gýmešom s.r.o. nemôže reklamáciu podložiť platnými dokladmi, je potrebné využiť okrem písomnej reklamácie na riaditeľstvo firmy pod Gýmešom s.r.o. aj zápis do Knihy prianí a sťažností.
Reklamácie ubytovacích služieb je možné uuplatniť len v prípade ak nie sú dodržané ustanovenia Chatového poriadku, boli porušené ustanovenia Obch. a Obč. zákonníka.

III. Reklamácia stravovacích služieb
Závadnosť potravín sa považuje za neodstrániteľnú. Ak sa takáto závada vyskytne, zákazník má právo ju reklamovať a požadovať:
-výmenu tovaru za nezávadný
-zrušenie nákupu a vrátenie zaplatenej čiastky
pri predaji výrobkov teplej a studenej kuchyne, údenín, cukrárskych výrobkov, nápojov a ostatného tovaru predávaného v jedálni uplatňuje zákazník reklamáciu u:
- mier a hmotností - pred začiatkom konzumácie
- akosti tovaru- pri začiatku konzumácie

O správnosti reklamácie rozhodne vedúci prevádzky ihneď.

V Jelenci 3.5.2012                                                                      Ing. Anežka Križková